Úvodná stránka
Umelá tráva
dlazba matovanie mozaika

kontakt

umelá tráva

zámková dlažba

matovanie skla

mozaika

Dodacie podmienky

Vyberte si:

    Informácie

    Novinky                       Domov

Obchodné podmienky
Tieto Obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja výrobkov vyhotovených firmou 

Daniela Svobodová - Danielle (ďalej len “predávajúci”) jej obchodnému partnerovi (ďalej len “kupujúci”).
Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach www.danielle.dot.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

I. Základné ustanovenia

Predávajúci
Firma Danielle IČO 40759351, so sídlom U Kľukov 728, 023 11 Zákopčie, je vedená na živnostenskom registri pod
číslom: 502-15398 na stránke www.zrsr.sk.

Kupujúci
Kupujúcim je spotrebiteľ (fyzická osoba) alebo podnikateľ. Kupujúci pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou výrobkov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Tovar dohodnutý na objednávku
Pri tovare dohodnutom s vyhotovením ornamentu alebo nápisu, veľkosti tovaru a počtu, sa postupuje takto:
  1. Najskôr sa kontaktuje predávajúci e-mailom o vyhotovení požadovaného predmetu. Kupujúci si môže vytvoriť svoj návrh, ktorý by chcel realizovať na predmet.
  2. Výrobca – predávajúci, podľa návrhu vypracuje grafický obrázok a pošle návrh kupujúcemu s uvedenou cenou za výrobok, balné a poštovné.
  3. Kupujúci si môže dať vytvoriť ornament na svoje sklenené poháre, alebo fľaše. Tým sa dohodne iba cena práce, poštovné a balné.
  4. Po odsúhlasení kupujúceho sa objednávka stáva záväznou a pristupuje sa k realizácii výrobku.
  5. Vyhotovenie výrobku je do 15 dní od schválenia objednávky a doručuje sa dobierkovou formou.
Kúpna zmluva – výrobky pre firmyKúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia obchodu s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Ochrana osobných údajov, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu vyhotovenia dokladu alebo faktúry, ktoré slúžia ako evidencia v peňažnom denníku. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

III. Ceny
Všetky uvedené ceny sú záväzné. Na stránkách sú vždy aktuálne a platné ceny. K cenám produktov je nutné pripočítať si cenu poštovného, ktorá je platná v zmysle Tarify Slovenskej pošty, š. p.

IV. Objednávanie
Kupujúci dostane výrobok za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky výroboku. Objednávať je možné prostredníctvom emailového účtu objednavka@danielle.dot.sk. Je nutné mať funkčný Outlok.

V. Odstúpenie od kúpy
V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia výroboku alebo od uzavretia objednávky o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list alebo e-mail o odstúpení od objednávky predávajúcemu.
Výrobok je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom výrobok prevzal. V prípade, že bude vrátený výrobok nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia od objednávky kupujúcim.
Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 7 dní (zákon č. 108/2000 Z. z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený výrobok nezodpovedajúci hygienickým štandardom. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia výrobok doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od objdenávky (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti, alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie výroboku vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od objednávky alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od objednávky zákazníkovi zaslaný.

VI. Reklamácia

V prípade, že výrobok pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s objednávkou (ďalej len „rozpor s objednávkou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcej objednávke, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci od objednávky odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
Zhodou s kúpnou zmluvou alebo objednávkou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti objednávkou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim poskytnutej v primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.
Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne formou úradného listu, keďže výrobok sa zasiela dobierkou. O reklamácii predávajúci rozhodne do troch pracovných dní. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného výrobku), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od objednávky z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.
Ak si zákazník neprevezme reklamáciu do jedného mesiaca od uplynutí času, keď sa oprava alebo úprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní, má firma Danielle právo účtovať poplatok za uskladnenie vo výške 1,-€ za každý začatý deň omeškania. Ak si zákazník neprevezme reklamáciu ani v lehote ďalších 6 mesiacov odo dňa, kedy bol zákazník povinný ju vyzdvihnúť, Firma Danielle si vyhradzuje právo odpredaja veci tretej osobe.

VII. Platobné podmienky

Dobierkou. Kupujúci uhradí dohodnutú kúpnu cenu pri prevzatí zásielky na pošte alebo poštovému doručovateľovi.

VIII. Dodacie podmienky
Predajca zasiela výrobok formou poštovej zásielky Slovenskej pošty s dobierkou. V prípade, že kupujúci zistí po prevzatí poškodenie obsahu zásielky, je nutné najneskôr v nasledujúci pracovný deň telefonicky alebo e-mailom kontaktovať predávajúceho. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že nejde o rozpor s objednávkou.

Doprava a poštovné
Výrobok zasielame na dobierku Slovenskou poštou. Poštovné je účtované podľa Tarify Slovenskej pošty, pri menších zásielkach ako list s dobierkou, pri väčších ako balík. Cena balíka s dobierkou je účtovaná podľa Tarify Slovenskej pošty. Pozri http://cennik.posta.sk/. K objednávke je nutné pripočítať balné 0,50 €.

IX. Záručné podmienky
Záručné podmienky na výrobok sa riadia platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži fakturačný doklad.

X. Záverečné ustanovenia
Tieto OP sú platné od 1. 4. 2016. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto OP bez predchádzajúceho upozornenia.

Schválila: Daniela Svobodová, majiteľka firmy Danielle.

© Daniela Svobodová - Danielle, vytrvorené programom NVU  2018